ஜடேரி சென்ற காரணம் என்ன? Why did we go to Jaderi?

ஜடேரி சென்ற காரணம் என்ன? 1. உண்மை கள நிலவரம் அறிதல் 2. ஆன்மீகப் பயிற்சி வகுப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்தல் 3. உள்ளூரிலேயே பயிற்சியாளர்களைக் கண்டறிதல் 4. காஞ்சி, செய்யாறில் உள்ள அடியார்களைக்கொண்டு நீண்ட கால திட்டங்களுக்கு வழிவகுத்தல் 5. …